تاریخ : جمعه 7 آذر 1393 | 05:54 ب.ظ | نویسنده : ali radpour

روش های تمرین قدرت           

آمادگی عضلانی با استفاده از انواع روش های مختلف تمرین قدرتی از جمله هم طول (ایستا) و پویا (درون گرا و برون گران) افزایش می یابد که با توجه به اهداف تمرین، می توان از هر یک از این روش های و یا ترکیبی از آن ها استفاده کرد.

 روش هم تنش   ایزوتونیک 

متداولترین روش افزایش قدرت عضلانی، روش هم تنش است.در این روش از مقاومت هایی مانند دمبل، هالتر یا انواع دستگاه های تمرین قدرتی استفاده می شود.این تمرینات برای افزایش آمادگی عضلانی مردان و زنان در همه سنین و همچنین کودکان مناسب است.روش هم تنش می تواند به صورت انقباض جمع شونده یا انقباض طویل شونده اجرا شود.فرض کنید می خواهید حرکت جلو بازو را انجام دهید.

برای حرکت وزنه از وضعیت شروع، عضله دو سر بازو باید کوتاه شود ( انقباض جمع شونده یا مثبت ).هنگام برگشت به وضعیت شروع ، عضله دو سر بازو را برای کنترل پایین آوردن وزنه فعال است، ولی به تدریج به طول آن اضافه می شود ( انقباض طویل شونده یا منفی ).برای افزایش قدرت عضلانی ، بخش جمع شونده یا مثبت باید حدود ۱ تا ۲ ثانیه و بخش منفی یا برون گرا باید ۲ تا ۴ ثانیه بکشد.

شدت تمرین در روش های پویا، بر حسب درصدی از حداکثر قدرت شخص ( یک تکرار بیشینه ) و یا حداکثر وزنه ای که برای تعداد معینی تکرار می شود ( برای مثال ۸ تکرار بیشینه ، یعنی حداکثر وزنه ای که ۸ بار جابجا شود ) بیان می شود.تعداد تقریبی تکرار ها با توجه به درصد های مختلف از یک تکرار بیشینه ، به شرح زیر هستند :

۶۰ درصد یک تکرار بیشینه = ۱۵ تا ۲۰ تکرار

۶۵ درصد یک تکرار بیشینه = ۱۴ تکرار

۷۰ درصد یک تکرار بیشینه = ۱۲ تکرار

۷۵ درصد یک تکرار بیشینه = ۱۰ تکرار

۸۰ درصد یک تکرار بیشینه = ۸ تکرار

۸۵ درصد یک تکرار بیشینه = ۶ تکرار

۹۰ درصد یک تکرار بیشینه = ۴ تکرار

۹۵ درصد یک تکرار بیشینه = ۲ تکرار

۱۰۰ درصد یک تکرار بیشینه = ۱ تکرار

گاهی اوقات می توان یک تکرار بیشینه ( حداکثر قدرت ) را با دقت زیادی از تکرار های زیر بیشینه برآورد کرد.این معادله می تواند برای تکرار های زیر بیشینه که تعداد آن ها از ۱۰ تکرار کمتر باشد، استفاده شود.برای استفاده از این آزمون، شخص جابجایی یک وزنه زیر بیشینه را تا حد خستگی تکرار می کند و سپس با توجه به معادله زیر، حداکثر قدرت ( یک تکرار بیشینه ) او برای آن حرکت برآورد می شود.

{(۰۲۷۸/۰ × تعداد تکرار تا خستگی ) 0278/1 } ÷ وزنه جابجا شده ( کیلوگرم ) = یک تکرار بیشینه

برای مثال اگر شخص حرکت پرس سینه با هالتر ۶۰ کیلوگرمی را حداکثر ۷ بار تا رسیدن به خستگی تکرار کند.برآورد یک تکرار بیشینه او برای این حرکت به طریقه زیر محاسبه می شود :

کیلوگرم ۷۲ = {(۰۲۷۸/۰ × 7) 0278/1 } ÷ 60 = یک تکرار بیشینه

سیستم های تمرین ایزوتونیک

۱-سیستم یک نوبتی : در این سیستم، هر حرکت تنها برای یک نوبت و با ۸ تا ۱۲ تکرار بیشینه اجرا می شود.اگر چه میزان پیشرفت در این سیستم، به خوبی سیستم چند نوبتی نیست، ولی ممکن است برای کسانی که در پرداختن به تمرینات قدرتی محدودیت وقت دارند، مناسب باشد.

۲- سیستم چند نوبتی : در این سیستم ، حداقل سه نوبت با ۴ تا ۸ تکرار بیشینه انجام می شود.

۳- سیستم سبک به سنگین ( سیستم هرمی ) : در این سیستم چگونگی پیشرفت، از مقاومت سبک به سنگین در یک جلسه تمرین است. ابتدا یک نوبت با ۳ تا ۵ تکرار و با وزنه نسبتاً سبک اجرا می شود.سپس حدود ۵/۲ کیلوگرم به وزنه اضافه می شود و ۳ تا ۵ تکرار دیگر اجرا می شود.این عمل آن قدر ادامه می یابد تا این که فقط یک تکرار امکان پذیر باشد.

۴- سیستم سنگین به سبک ( سیستم هرمی واژگون ) : این سیستم برخلاف سیستم سبک به سنگین است.محققان پیشنهاد می کنند که برای کسب قدرت، از این سیستم به جای سیستم سبک به سنگین استفاده شود.

۵- سیستم سه گوش : در این برنامه، تمرین ابتدا با سیستم سبک به سنگین آغاز شده، سپس بلافاصله با سیستم سنگین به سبک ادامه می یابد.این سیستم تمرینی به وسیله بسیاری از وزنه برداران توانی، استفاده می شود.

۶- سیستم فوق نوبت : این سیستم تمرینی توسط ورزشکاران پرورش اندام به کار می رود و به دو روش اجرا می شود.در روش اول، دو حرکت مخالف برای بخش مشابهی از بدن ( برای مثال دو سر بازو در مقابل سه سر پشت بازو ) بدون هیچ استراحتی بین آن ها برای چندین نوبت اجرا می شود.در روش دوم، یک نوبت از چندین حرکت برای گروه عضلانی مشابه یا بخش مشابهی از بدن اجرا می شود.در هر دو روش چندین نوبت با حدود ۸ تا ۱۰ تکرار و با استراحت کم یا بدون استراحت بین حرکات یا نوبت ها اجرا می شود.

۷- سیستم دایره ای : برنامه دایره ای شامل مجموعه ای از حرکات تمرین قدرتی است که با استراحت نسبتاً  کوتاه ( ۱۵ تا ۳۰ ثانیه ) به صورت پشت سر هم اجرا می شود.هر حرکت ۱۰ تا ۱۵ بار تکرار می شود و مقاومت تقریباً ۴۰ تا ۶۰ درصد یک تکرار بیشینه است.این برنامه ها می تواند استقامت قلبی ـ تنفسی را در حدود ۵ درصد افزایش دهد.

۸- سیستم جداسازی گروه های عضلانی بر حسب روز : بسیاری از ورزشکاران پرورش اندام از این سیستم استفاده می کنند.این ورزشکاران برای افزایش حجم عضلانی در صدد هستند که انواع زیادی از حرکات را در نوبت های مختلف برای هر بخش بدن اجرا کنند.این عمل به زمان بسیار زیادی احتیاج دارد و همه بخش های بدن نمی تواند در یک جلسه مورد تمرین قرار گیرد.بنابراین ورزشکاران این رشته اقدام به جداسازی گروه های عضلانی در روز های مختلف می کنند.

در هر جلسه تمرین، وزنه ای انتخاب می شود که تنها بتوان ۶ تا ۸  بار آن را جابجا کرد.هر حرکت در سه نوبت اجرا می شود و بین هر نوبت ۱ تا ۳ دقیقه، استراحت داده می شود.سیستم های تمرینی که تکرار های بیشتری دارند، قدرت بیشتری در عضله ایجاد نمی کنند ولی سبب افزایش استقامت عضلانی می شوند.

روش هم طول ( ایستا )

این روش شامل فعال سازی عضله، بدون تغییر طول آن است در این روش افزایش نیروی عضلانی حداکثر، علیه یک مقاومت بی حرکت ایجاد می شود.روش تمرینی هم طور در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل و اوایل دهه ۱۹۷۰ ، به این علت که می توانست در هر مکان و در هر زمان و بدون وسیله خاص و یا با حداقل امکانات اجرا شود رایج شد.اشکال بزرگ روش تمرینی هم طول این است که کسب قدرت نسبت به زاویه تمرینی مفصل، دارای ویژگی است ؛ بنابراین برای افزایش قدرت در سرتاسر دامنه حرکتی نیاز است که حرکت در زوایای مختلف مفصل اجرا شود ؛ برای مثال مفصل زانو در زوایای ۳۰ ، ۶۰ ، ۹۰ ، ۱۲۰ ، ۱۵۰ درجه خم شود.

اشکال دیگر تمرینات هم طول، بالا رفتن قابل توجه فشار خون هنگام اجرای این تمرینات است که می تواند عواقب مضری برای دستگاه قلبی ـ عروقی به ویژه در افرادی که مستعد بیماری سرخرگ کرونری قلب هستند و یا افرادی که دچار بیماری فشار خون هستند، داشته باشد.افزایش سریع فشار خون در این روش به علت حبس نفس و افزایش فشار در حفره سینه است؛ این پدیده اثر والسالوا نامیده می شود.

این پدیده، برگشت خون وریدی به قلب را کاهش و به صورت جبرانی کار قلب را افزایش می دهد و بنابراین باعث افزایش قابل ملاحظه ای در فشار خون می شود. به هر حال بیان این مشکلات اجرای حرکات هم طول را در برنامه آمادگی نفی نمی کند ، بلکه برای پیشگیری یا به حداقل رساندن ، اثر والسالوا توصیه می شود که عمل تنفس، حین اینگونه تمرینات قطع نشود.

تمرین هم طول، به طور گسترده ای در برنامه های باز توانی، برای مقابله با کاهش قدرت و تحلیل عضلانی، به ویژه پس از آسیب دیدگی و در مواردی که عضو به طور موقتی بی حرکت می شود ، استفاده می شود.این روش برای تقویت زوایایی از مفصل که ضعیف است، روش مناسبی است.

روش هم جنبش ( ایزوکینتیک )

انقباض هم جنبش یا ایزوکینتیک ، نوعی انقباض عضلانی است که در آن تغییر طول عضله با سرعت ثابت انجام می شود.در این روش از لحاظ نظری حداکثر مقاومت در سرتاسر دامنه حرکتی به وسیله دستگاه ایجاد می شود.انواعی از دستگاه های هم جنبش در بازار وجود دارد که متداولترین آن ها، سایبکس، اورتوترون، بیودکس، کین کام و مینی جیم هستند.بهر حال دستگاه های ایزوکنتیک بسیار گران هستند.بسیاری از دستگاه ها به رایانه و چاپگر مجهز هستند که بیشتر در زمینه تشخیص بیماری های عضلانی و همچنین در درمان آسیب های عضلانی و مفصلی کاربرد دارد.

این دستگاه ها طوری طراحی شده اند که علیرغم مقدار نیروی اعمال شده علیه مقاومت، تنها در یک سرعت مشخص حرکت می کنند بنابراین اگر نیرو، حداکثر یا زیر حداکثر باشد، سرعت ثابت است.با وجود این، هنگام تمرین با دستگاه های هم جنبش، برای کسب حداکثر قدرت، لازم است حداکثر نیروی ممکن را به کار برید.در واقع یکی از مشکلات اصلی تمرین قدرتی هم جنبش، همین مساله است.

روش پلایومتریک

در این روش از حرکات ویژه ای که شامل کشش سریع عضلانی به صورت عمل برون گرا و بلافاصله انقباض درون گرا سریع است، بهره گرفته می شود و هدف از آن پیشرفت حرکت انفجاری است.هر چه سرعت کشش عضلانی بیشتر باشد، نیروی بیشتری نیز تولید خواهد شد.حرکت پلایومتریک بر سرعت مرحله برون گرا تاکید دارد.بنابراین سرعت کشش مهمتر از مقدار کشش است.یکی از مزایای استفاده از حرکات پلایومتریک این است که می تواند به پیشرفت کنترل بخش برون گرا در حرکات پویا کمک کند.حرکات پلایومتریک می تواند با انواعی از حرکات مانند لی لی، جستن، پرش های عمقی و استفاده از توپ طبی اجرا شود.

حرکات پلایومتریک، فشار زیادی بر دستگاه عضلانی ـ استخوانی وارد می کند به همین دلیل یادگیری و اجرای صحیح مهارت های پرشی و دیگر حرکات پلایومتریک ضروری است و البته سن ، سطح فعالیت و پیشرفت مهارتی و جسمانی شخص نیز باید مورد توجه قرار گیرد.تاریخ : جمعه 7 آذر 1393 | 05:30 ب.ظ | نویسنده : ali radpour

شیوه های مربیگری: الف) آمرانه (مربی مقتدر): - توجهی به مسئولین ندارد برنامه هایش تنظیم شده است از ورزشکاران انتظارات شخصی دارد زیر بار توصیه های دیگران نمیرود نقش ورزشکاران فقط گوش دادن است مربیان در سطح بالا و مربیان تازه وارد از این شیوه استفاده می کنند.

ب) همکاری و تشریک مساعی(مربی دمکرات): - مربیان ورزشکاران را در تصمیم گیری شرکت می دهند این تشریک مساعی بیشتر جنبه ی تربیتی دارد(معتقد اند که آنها باید مسئول تربیت شوند.)

ج) تسلیم و واگذاری: - مربی کمتر تصمیم گیرنده است مربی تقریبا هیچ نوع آموزشی نمی دهد نفوذ ناچیزی در ورزشکاران دارد این مربیان فاقد صلاحیت اند(توپ را جلوی ورزشکار بینداز و خوش باش)

د) مربی تجاری

ه) مربی خشن

و)مربی آکادمیک و علمی: - این مربی با برنامه ریزی تمرینات برخورد علمی کرده و از وسایل کمک آموزشی استفاده می کند این مربی مسائل را به شانس و اقبال ارتباط نمی دهد.

تعریف تمرین:

- از نظر فیزیولوژیکی: به مجموعه فعالیتهایی گفته می شودکه باعث تطابق اعضا،ارگانهای بدن و همچنین افزایش توانایی جسمانی می گردد.

- تمرین به معنای وسیع کلمه: عبارت است از کلیه ی اقدامات تنظیم شده ای که به منظور افزایش توانایی جسمانی ، یادگیری مهارتهای حرکتی و تکامل خصوصیات روانی انجام می گیرد. این مراحل به شرایط بدنی، تکنیک، تاکتیک، انگیزش و روابط آنها با ورزشکاران و خصوصیات روانی و اخلاقی او بستگی دارد.

هدف تمرین: هدف از اجرای تمرین افزایش توانایی های جسمانی ورزشکاران و آماده کردن هرچه بهتر آنان برای بدست آوردن نتایج مطلوب است.

       

   بطور خلاصه:

 الف) افزایش قابلیت ها و توانایی های جسمانی(آمادگی جسمانی)

   ب) افزایش مهارت ها (تکنیک و تاکتیک)

   ج)رشد و توسعه ی آمادگی ذهنی و روانی

 

      تمرینات پایه ای

                                                      basic-condition                      

آمادگی جسمانی: آمادگی جسمانی مهمترین بخش از آمادگی برای اجرای خوب محسوب             می شود.هدف از آمادگی جسمانی افزایش پتانسیل عملکرد ورزشکار و توسعه ی توانایی های حرکتی با بالاترین حد استاندارد است.

به دو دسته تقسیم می شود:

الف) آمادگی عمومی: تمامی افراد از یک نوع برنامه ی تمرینی استفاده می کنند،که در اثر دارا بودن آن فرد قادر خواهد بود با حداقل انرژی به نحو مطلوب کارهایش را انجام دهد.

ب)آمادگی ویژه: در این مرحله ورزشکاران با توجه به مسئولیتهایی که در رشته ی ورزشی دارند تمرین می کنند (مثل دروازه بانان)

آمادگی جسمانی از دیدگاه فیزیولوژی تمرین:

از جنبه ی فیزیولوژی عواملی در کسب آمادگی مهم است و چنانچه ورزشکاران از این عوامل برخوردار گردند از نظر اجرا مشکل نخواهند داشت.

الف)آمادگی عضلانی

ب)آمادگی از نظر انرژی

ج)آمادگی مهارتی

عناصر قابل سنجش در آمادگی جسمانی:

-آمادگی جسمانی مرتبط با مهارتهای ورزشی:

-چابکی تعادل هماهنگی سرعت توان زمان عکس العمل

-آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی:

1)استقامت قلبی عروقی    2)ترکیب بدن     3)قابلیتهای عضلانی اسکلتی(- انعطاف پذیری قدرت عضلانی استقامت عضلانی)

قدرت عضلانی:

قدرت نیرویی است که یک یا گروهی از عضلات در برابر یک مقاومت برای حداکثر یکبار اعمال می کنند.قدرت ارتباط مستقیم با حجیم شدن عضله دارد.

تحقیقات ثابت کرده است که پس از 12 هفته تمرین با وزنه بعد از 1 سال بی تمرینی 45% از قدرت بدست آمده حفظ خواهد شد.

عوامل تاثیر گذار : سن ،جنس،نوع فعالیت،درصد توزیع تارهای عضلانی،سرعت انقباض عضلات،زاویه ی کشش،طول تارهای عضلات،قطر عضله و ...

 

حجم و شدت تمرین در زمانبندی برنامه ی تمرین قدرتی

مرحله                    تکرار ها          ست ها      درصد یک تکرار بیشینه

       حجیم سازی                    8 -12             3-5               60-75%

          قدرت                          6-8              3-5               80-85%

      قدرت و توان                     4-6              3-5               85-90%

          اوج                            2-4              3-5            بیشتر از 90 %

 روشهای تمرینی جهت توسعه قدرت عضلانی...؟

1-    روش مثلثی:

در این روش با کاهش مقاومت تعداد تکرار بیشتر می شود و بالعکس.                                 

2-    روش موجی:

در این روش باید وزنه ی (75 % حداکثری) را ابتدا یک با ر، بعد دو بار، و حداثر تا 5 بار جابجا نمود.

                                               

توان:در فیزیک کار انجام شده بر واحد زمان(کار تقسیم بر واحد زمان)

                                                                           P:w/t                     W:f * d 

نکته: دو عامل قدرت و سرعت باید بالا باشد تا توان افزایش پیدا کند.

عوامل تاثیر گذار: درصد توزیع تارهای تند انقباض،درجه حرارات بدن،سن، نوع تمرین و ...

                                     ادامه مطلب
تاریخ : چهارشنبه 26 تیر 1392 | 10:31 ب.ظ | نویسنده : ali radpour
                                                              بارسلونا

http://www.footballema.com/modpub/Default/cache/images/e9/sh0_6.jpg

اف. سی بارسلونا كه هوادارانش آن را بیش از یك باشگاه می‌دانند، در 29 نوامبر 1899 توسط خوان گمپر، سوئیسی دوستدار فوتبال كه نامش را از هانس به خوان تبدیل كرد، تاسیس شد.

این باشگاه تركیبی است از ورزش، سیاست و سمبولیزم، و پرچمدار منطقه كاتالونیا........  

تاریخچه باشگاه بارسلونا

 
اف. سی بارسلونا كه هوادارانش آن را بیش از یك باشگاه می‌دانند، در 29 نوامبر 1899 توسط خوان گمپر، سوئیسی دوستدار فوتبال كه نامش را از هانس به خوان تبدیل كرد، تاسیس شد.

این باشگاه تركیبی است از ورزش، سیاست و سمبولیزم، و پرچمدار منطقه كاتالونیا محسوب می‌شود. به بارسا به عنوان یكی از بزرگترین نام‌های دنیای فوتبال نگریسته می‌شود.

به واقع این باشگاه هر آنچه را افتخارات بزرگ فوتبال محسوب می‌شود فتح كرده است و لیست بازیكنان قبلی و فعلی این باشگاه به مانند فهرستی از بزرگان فوتبال خوانده می‌شود.

جوزپ گواردیولا، آنتونی رامالتس، جوزپ سامیتیر، آندونی زوبی زارتا، هانس كرانكل، دیه‌گو مارادونا، ریوالدو، روماریو، رونالدو، هریستو استویچكوف، میشل لادروپ، گری لینكر، لادیسلاو كوابالا، یوهان كرایف، رونالد كومان و یوهان نیسكنس، همگی پیراهن آنرا پوشیده‌اند.

دوران طلایی، كه بیشتر به دهه‌های 1950 و 1990 مربوط می‌شود، موفقیت‌های بی‌سابقه‌ای برای باشگاه به همراه داشت و در چند فصل اخیر، باشگاه با مربیگری فرانك ریكارد و ریاست خوان لاپورتا به دوره موفقیت‌آمیز دیگری وارد شده‌است.

هنگامی‌كه باشگاه توسط گمپر پایه‌ریزی شد، تاثیر عمیق فوتبال انگلیس تا دهه 1990 در این تیم وجود داشت به گونه‌ای كه چندین بازیكن و سر‌مربی از انگلیس به بارسلونا آمدند.

پس از اولین موفقیت تیم در فتح لیگ قهرمانی در سال 1928، كه با اخراج گمپر توسط پریمو دریوا همراه بود، آبی اناری‌ها دیگر تا پایان جنگ‌های داخلی موفق به تكرار آن نشدند، تا این كه در سال‌های 1945، 1948و 1949تحت مربیگری سامیتیر موفق به كسب این عنوان شدند.

در ابتدای دهه 1950مشخص شد كه زمین لس كورتس جوابگوی رشد فزاینده باشگاه نیست. با هدف موفقیت تیم  و با موافقت هواداران، كار ساخت نیوكمپ در سال 1957 آغاز شد. با بازی كوبالا- كسی كه در مراسم صدمین سالگرد تاسیس باشگاه از او به عنوان بزرگترین بازیكن تاریخ بارسا نام برده شد- بارسلونا كاپ  اسپانیا(كوپا دل ری) را در سال 1951 فتح كرد و سپس آن را با دو بار فتح كوپا دل ری و لالیگا در سال‌های 52 و 53 تكمیل كرد.

سال‌های 51 و 52  با عنوان فصل 5 كاپ معروف است. چرا كه  بارسا با بازیكنانی همچون استانیسلو باسورا، سزار، كوبالا، توماس مورنو و ادواردو مانچون موفق به فتح لالیگا، كوپا دل ری، كاپ لاتین و جوایز اوا دوارته و مارتین روسی شد.

پس از قهرمانی دوباره در لیگ (1958-59) این تیم توانست قهرمانی در جام خیریه را در سال‌های 57- 58 و 59 – 60 كسب كند.

در دهه بعد، تنها 3 موفقیت در كوپا دل ری برای این تیم رقم خورد. تا اینكه با ورود كرایف در اوایل دهه1970 بخت به بارسا رو كرد. تاثیر افسانه‌ای این مرد هلندی بر باشگاه و منطقه بسیار قابل‌توجه بود.

در پایان اولین فصل حضور كرایف (1973-1974) بارسا جام قهرمانی را در آغوش كشید و رئال مادرید با نتیجه 5 – 0 در سانتیاگو برنابئو مغلوب آبی اناری‌ها شد.

سال‌های بعد تنها با كسب پیروزی در جام برندگان جام اروپا همراه بود تا اینكه نوبت به سرمربیگری تری ونه بلز رسید. پس از 11 فصل محرومیت از قهرمانی در لیگ، این مرد انگلیسی باشگاه را به سوی پیشرفت هدایت كرد و سال بعد در جام اروپا تنها در ضربات پنالتی برابر استه آوا بوخارست مغلوب شد.

با رفتن ونه بلز، كرایف بازگشت و در مقام سرمربی نامش را برای همیشه در تاریخ بارسا جاودانه كرد. این مرد هلندی كه به خاطر دوران بازیگریش محبوب بود، هنگامیكه بلوگراناها را به 4 قهرمانی پیاپی (1991 – 94) رساند برای دومین بار به عنوان یك قهرمان مطرح شد؛ اما عمده‌ترین كار دوران تصدی او به سال 1992در ویمبلی باز‌می‌گردد

فصلی همراه با قهرمانی شش گانه

پیش از آغاز فصل ۰۹-۲۰۰۸، موجی از بی اعتمادی نسبت به رئیس باشگاه، خوان لاپورتا، به راه افتاد. این موضوع سبب شد که در انتخابات ۶۰% این بی اعتمادی را تائید کنند، در حالیکه اگر این مقدار به ۶۶% می‌رسید باعث برکناری او از سمتش می‌شد، و نتیجه این رأی گیری باعث استعفای ۸ نفر از اعضای هیئت مدیره شد. لاپورتا به عنوان نشانه‌ای از بازگشت دوباره‌اش، همراه با مدیر ورزشی باشگاه، تکسیکیی بگرستین، تصمیم گرفتند که هافبک سابق بارسلونا، جوزپ گواردیولا، را به عنوان سرمربی جدید تیم معرفی کنند. لاپورتا همچنین با فروش جیانلوکا زامبروتا، دکو، ادمیلسون و رونالدینهو، تغییراتی عمده در تیم به وجود آورد. حدود ۹۰ میلیون یورو توسط لاپورتا و بگرستین برای بازسازی تیم هزینه شد، و بازیکنانی همچون سیدو کیتا، جرارد پیکه، مارتین کاسرس، دنی آلوز و الکساندر هلب خریداری شدند. علاوه بر این باشگاه هستهٔ اصلی خود را که همان بازیکنان پرورش‌یافته در بارسلونا نظیر کاپیتان پویول، لیونل مسی، ژاوی هرناندز، ویکتور والدز و آندرس اینیستا بودند، حفظ کرد. در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۷، بارسا با به دست آوردن ۵۰ امتیاز، با ۱۶ برد، دو تساوی و تنها یک باخت در ۱۹ بازی، رکورد بیشترین امتیاز نیم فصل لالیگا را جا به جا کرد. بارسا همچنین بعد از شکست دادن مایورکا موفق شد برای اولین بار بعد از ۱۹۹۸ به فینال کوپا دل ری صعود کند. ۶ روز بعد، در ۲۳ ژانویه، فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال (IFFHS)، بارسا را به عنوان بهترین تیم فوتبال جهان در ۱۸ سال گذشته معرفی کرد[۶] . رده بندی بهترین باشگاههای تاریخ فوتبال جهان بر اساس نتایج تیم‌ها در رقابت‌های داخلی، از جمله لیگ و جام حذفی، رقابت‌های بین‌المللی در قاره‌های مختلف و نیز رقابت‌هایی که مستقیماً زیر نظر فیفا برگزار می‌شد، تعیین شد.

جام های سه گانه - کوپا دل ری، لیگ قهرمانان اروپا و لالیگا (از چپ به راست)

بارسا در دومین ال کلاسیکوی این فصل که در سانتیاگو برنابئو انجام می‌شد، موفق به خلق پیروزی تاریخی ۲ - ۶ شد، که با بیشترین گلی که بارسا تاکنون در ال کلاسیکو به ثمر رسانده برابری می‌کرد، و نیز بااقتدارترین برد بارسا در ال کلاسیکو از سال ۱۹۷۰ محسوب می‌شد، زمانی که درخشش یوهان کرایف موجب پیروزی ۰ - ۵ بارسا مقابل رئال شد. در ۶ می ۲۰۰۹، تنها چند روز بعد برد تاریخی مقابل رقیب سنتی، بارسا در بازی برگشت نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان در ورزشگاه استمفورد بریج به مصاف چلسی رفت. در حالی‌که بازی اول بدون گل به پایان رسیده بود، در بازی دوم چلسی با گل دقیقه ۸ خود ۰ - ۱ پیش افتاده بود، تا زمانیکه در اوقات تلف شده، آندرس اینیستا با شوتی از پشت محوطهٔ جریمه بازی را در دقیقه ۹۳ به تساوی کشاند و بارسا به خاطر گل زده درخانه حریف راهی فینال شد. در ۱۳ می، بارسا با برد ۱ - ۴ مقابل اتلتیک بیلبائو در ورزشگاه مستایا، برای ۲۵ اُمین بار قهرمان کوپا دل ری شد تا همچنان رکورددار این عنوان باقی بماند. تنها چند روز بعد، به خاطر باخت رئال مادرید مقابل ویارئال، دوگانهٔ داخلی بارسا قطعی شد و بارسا قهرمانی فصل ۰۹-۲۰۰۸ لالیگا را جشن گرفت. به کمک بازیکنان بی شمار پرورش یافته در بارسا، که تعدادشان از ۱۱ باریکن اصلی به ۷ نفر می رسید ویکتور والدز، کارلس پویول، جرارد پیکه، ژاوی هرناندز، آندرس اینیستا، سرخیو بوسکتس و لیونل مسی، و اندیشه‌های گواردیولا مبنی بر بازی هجومی و حفظ توپ، بارسا منچستر یونایتد، مدافع عنوان قهرمانی، را در ۲۷ می ۲۰۰۹ و در استادیوم المپیکو رم ۰ - ۲ شکست داد، تا سومین قهرمانی باشگاه در اروپا حاصل شود و سه‌گانهٔ بارسا، که پیش از آن قهرمانی در لالیگا و کوپا دل ری مسجل شده بود، به دست آید[۷] [۸]. این نخستین باری بود که یک تیم موفق می‌شد این سه عنوان را در طول یک فصل تصاحب کند[۹]. در تابستان، باشگاه رکورد نقل و انتقالات خود را با هزینه کردن رقم ۴۶ میلیون یورو ( + ساموئل اتوو که ۲۰ میلیون یورو ارزش گذاری شده بود ) برای به خدمت گرفتن زلاتان ایبراهیموویچ شکست[۱۰]. در ادامه روند موفقیت‌های خود، بارسلونا توانست با گلهای مسی و کرکیچ و پیروزی 3 بر 1 برابر اتلتیکو بیلبائو در بازی برگشت، قهرمانی سوپرلیگ اسپانیا را ازآن خود کند و چهارمین قهرمانی خود را در یک فصل جشن بگیرد.اما این پایان راه نبود و تنها یک هفته بعد، بازیکنان بارسلونا هوای یک قهرمانی دیگر را در سر پروراندند و این بار در شهر موناکو و با گلزنی بازیکن جوان خود پدرو رودریگز لدسما، موفق شدند شاختاردونتسک اوکراین، قهرمان جام یوفا را از پیش رو برداشته و قهرمان سوپر جام اروپا شوند. انگار سرنوشت و خدا پپ گواردیلا را بسیار دوست دارند، چون بارسلونا و گواردیولا بازهم قهرمانی دیگری را به دست آوردند، اما این بار در سطح جهان و جام باشگاه‌های جهان.در فینال این مسابقات دو تیم بارسلونا و استودیانتس آرژانتین به مصاف هم رفتند.بازیکنان استودیانتس در نیمه اول گلی را وارد دروازه بارسا کردند.تا دقیقه 88 بازی تماشاگران، ستودیانتس را قهرمان میدانستند.اما تعویض طلایی گواردیولا، پدرو رودریگز، بازهم به داد بارسلونا رسید و در این دقیقه بازی را به تساوی کشاند.بازی به وقت اضافه کشید.در این وقت‌ها بود که لیونل مسی چند شب قبل از انتخابش به عنوان مرد سال فوتبال جهان، گل پیروزی بارسلونا را با سینه به ثمر رساند تا بارسلونا را جاودانه کند و 6 قهرمانی بارسلونا را برای این تیم و گواردیولا فراهم آورد.

http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/514_372/Imatges/2010-2011/Futbol/Noticies/Partits/Lliga/fcb-deportivo/2011-05-15_PARTIDO_111.JPG


گل كومان در وقت اضافه برابر سمپدوریا كه از روی یك ضربه آزاد به ثمر رسید، بارسا را برای نخستین بار به مقام قهرمانی باشگاه‌های اروپا رساند تا آن تیم لقب تیم رویایی را به خود بگیرد.

ارتباط با انگلیسی‌ها با سرمربیگری بابی رابسون از سر گرفته شد و تحت هدایت او باشگاه در جام حذفی اسپانیا، جام برندگان جام اروپا و سوپر كاپ اسپانیا به موفقیت دست یافت و در عین حال رده دوم جدول را در فصل 1996-97 كسب كرد.

با وجود این رشد باورنكردنی، لوییس فن گال در تابستان بعد جایگزین وی شد و این مربی هلندی با 2بار قهرمانی پیاپی در لیگ و جام حذفی در 1998 به این روند ادامه داد. طلسم ناكامی‌ها در آغاز قرن اخیر با انتصاب لاپورتا به عنوان رییس و ریكارد به عنوان سرمربی به پایان رسید.

این دو، با قهرمانی در سال‌های 2005 و 2006 و دومین قهرمانی باشگاه در جام اروپا (كه اكنون به لیگ قهرمانان اروپا تغییر یافته است)در برابر آرسنال در پاریس (2006)، باری دیگر بارسلونا را به اوج باز‌گرداند. با این وجود وقتی كه بارسا از كسب هر گونه جام معتبری ناكام ماند آنها به كوتاهی و كم كاری متهم شدند. این ناكامی بارسا در حالی بود كه لاپورتا كسب 7 جام را پیش بینی كرده بود.

به دنبال عدم نتیجه‌گیری تیم در 2 فصل 2006- 07 و 2007- 08 فرانك ریكارد از سمت خود بركنار و جوزپ گواردیولا هافبك و اسطوره سابق بارسلونا از 30 ژوئن 2008 جایگزین وی شد   همچنین تلاش برخی از اعضای باشگاه برای بركناری رییس باشگاه خوان لاپورتا با فاصله‌ای كم نسبت به دو سوم آرای لازم برای استیضاح وی، ناكام ماند.گواردیولا پس از  گرفتن سمت سرمربی در بارسلونا در یک فصل تمام افتخارات اسپانیا،اروپاوجهان را درو کرد تا بارسلونارا به یک تیم دست نیافتنی تبدیل کند.

http://www.afside.com/teams_arm/barcelona.jpg

افتخارات

رقابت‌های داخلی

 • لالیگا
  • قهرمانی (۲۰): 1928-1929، 1944-1945، 1947-1948، 1948-1949، 1951-1952، 1952-1953، 1958-1959، 1959-1960، 1973-1974، 1984-1985، 1990-1991، 1991-1992، 1992-1993، 1993-1994، 1997-1998، 1998-1999، 2004-2005، 2005-2006، 2008-2009، 2009-2010.
  • نایب قهرمانی (۲۲): 1929-1930، 1945-1946، 1953-1954، 1954-1955، 1955-1956، 1961-1962، 1963-1964، 1966-1967، 1967-1968، 1970-1971، 1972-1973، 1975-1976، 1976-1977، 1977-1978، 1981-1982، 1985-1986، 1986-1987، 1988-1989، 1996-1997، 1999-2000، 2003-2004، 2006-2007.
 • کوپا دل ری
  • قهرمانی (۲۵): 1909-1910، 1911-1912، 1912-1913، 1919-1920، 1921-1922، 1924-1925، 1925-1926، 1927-1928، 1941-1942، 1950-1951، 1951-1952، 1952-1953، 1956-1957، 1958-1959، 1962-1963، 1967-1968، 1970-1971، 1977-1978، 1980-1981، 1982-1983، 1987-1988، 1989-1990، 1996-1997، 1997-1998، 2008-2009.
  • نایب قهرمانی (۸): 1918-1919، 1931-1932، 1935-1936، 1953-1954، 1973-1974، 1983-1984، 1985-1986، 1995-1996.
 • سوپرکاپ
  • قهرمانی (۱۱): 1945، 1948، 1952، 1953، 1983، 1991، 1992، 1994، 1996، 2005، 2006. 2009. 2010. 2011
  • نایب قهرمانی (۹): 1949، 1951، 1985، 1988، 1990، 1993، 1997، 1998، 1999.

رقابت‌های اروپایی
طبقه بندی: تیم های باشگاهی، 

تاریخ : دوشنبه 24 تیر 1392 | 09:19 ق.ظ | نویسنده : javad radpour

نیمار با نام کامل نیمار دا سیلوا سانتوس جونیور (به اسپانیاییNeymar)‏ (زاده ۵ فوریه ۱۹۹۲ در ایالت سائوپائولو) فوتبالیست اهل برزیل و عضو باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا است. به گفته ی پله نیمار از مسی برتر است.
Neymargoldenball.jpg
شناسنامه
نام کاملنیمار دا سیلوا سانتوس جونیور[۱]
زادروز۵ فوریهٔ ۱۹۹۲ ‏(۲۱ سال)[۱]
زادگاهموگی داس کروزس, برزیل[۱]
قد۱٫۷۵ متر (۵ پا ۹ اینچ)[۱]
پستمهاجم
اطلاعات باشگاهی
باشگاه کنونیبارسلونا
شمارهٔ پیراهن11
باشگاه‌های جوانان
1999–2003Portuguesa Santista
2003–2009سانتوس
باشگاه‌های حرفه‌ای*
سال‌هاباشگاه‌هابازی(گل)
2009–2013سانتوس103(54)
2013–بارسلونا9(3)
تیم ملی
2009برزیل U173(1)
2011برزیل U207(9)
2012برزیل U237(4)
2010–برزیل41(26)
*تعداد بازی‌ها و گل‌ها فقط مربوط به بازی‌های لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ 26 May 2013.
‡ آمار بازی‌ها و گل‌های ملی به‌روز شده در تاریخ 19:57, 26 June 2013 (UTC)


زندگی حرفه ای

آغاز

نیمار در سال 1992، به همراه خانواده‌اش به سائو ویسنته، جایی که او شروع از بازی برای جوانان سمت سانستوس پرتغالی نقل مکان کرد. سپس، در سال 2003، آنها به سانتوس نقل مکان کردند جایی که نیمار به تیم سانتوس پیوست.[۲] او در سطح جوانان به موفقیت رسید تا در سن 15 سالگی، نیمار درآمد 10،000 رئال(واحد پول برزیل) در هر ماه و در 16 سالگی، 25،000 رئال در ماه. در 17سالگی ، او یک قرارداد با تیم اول سانتوس امضا کرد.[۳]

فصل 2009

نیمار اولین بازی حرفه ای خود را در 7 مارس 2009، با وجود اینکه تنها 17 سال داشت برای سی دقیقه آخر بازی آورده بود، سانتوس در این بازی برابر اُسته به پیروزی 2-1 رسید. در هفته بعد اولین گل خود را برای سانتوس علیه موگی میرین به ثمر رساند. یک ماه بعد، در 11 آوریل، نیمار گل تعیین کننده ای در پیروزی 2-1 در برابر پالمیراس در در سال 2009 در مرحله نیمه نهایی به ثمر رساند.[۴] اما در فینال، با این حال، سانتوس دچار یک شکست (مجموع 4-2) برابر کورینتیانس شد.[۵] در فصل اول خود ، نیمار 14 گل در 48 بازی زد.

بارسلونا

نیمار در 3 ژوئیه 2013 با قراردادی به ارزش 57 میلیون یورو و مدت 5 فصل رسماً به بارسلونا پیوست. رقم فسخ قرارداد او 190 میلیون یورو اعلام شد. نیمار پس از گذراندن تست های پزشکی تحت عمل لوزه قرار گرفت و این در حالی بود که گفته میشد این بازیکن دچار ضعف جسمانی و به کم خونی و سوء تغذیهمبتلاست از این رو تمرینات ویژه علاوه بر برنامه ی تغذیه ی خاص برای وی در نظر گرفته شده. نیمار در مسابقات پیش-فصل در اغلب مسابقات به عنوان بازیکن ذخیره وارد زمین شد.[۶][۷]

تیم ملی

نیمار بازیکن بین‌المللی برزیل است، به نمایندگی از برزیل در سنین زیر 17، زیر 20 و بزرگسالان بازی کرده است. در 10 اوت 2010، در سن 18 سالگی، او اولین بازی خود را در یک بازی دوستانه در برابر ایالات متحده انجام داد، او با یک ضربه سر در دقیقه 28 یک گل به ثمر رساند، به پیروزی 2-0 برزیل کمک کرد . او بهترین گلزن سال 2011 در مسابقات قهرمانی جوانان آمریکای جنوبی با نه گل خود ، از جمله دو گل در فینال است و به برزیل کمک کرد تا یازدهمین عنوان خود را در این رقابت ها را کسب کند.

جام کنفدراسیون ها 2013

نیمار به عنوان بخشی از تیم ملی برزیل در جام کنفدراسیون های 2013 در خاک برزیل توسط لوئیز فیلیپه اسکولاری انتخاب شد. او برای این مسابقات شماره ی 10 را اختصاص داده بود، اما در گذشته شماره ی 11 را به تن میکرد. [۸] در 15 ژوئن 2013، نیمار اولین گل این مسابقات را در پیروزی 3-0 برابر ژاپن در ورزشگاه ملی مانه گارینشا به ثمر رساند. [۹]در 19 ژوئن 2013، نیمار در دقیقه نودم و با یک پاس گل برای جو برزیل را 2-0 برنده در برابر مکزیک کرد.[۱۰] نیمار همچنین با یک ضربه آزاد که برزیل را به 4-2 برنده کرد در هر مسابقه ی مرحله ی گروهی یک گل زد.[۱۱] در 30 ژوئن، نیمار گل دوم برزیل را را در پیروزی 3-0 فینال برابر اسپانیا به ثمر رساند. نمایش نیمار در این مسابقات باعث کسب توپ طلایی بهترین بازیکن تورنمنت شد.[۱۲]

ConfedCup2013Champions5.jpg

شایعات انتقال

در روز 2013/6/22 شایعاتی در مورد انتقال او به رئال مادرید مطرح شد.

افتخارات

(این تعدادی از جوایز نیمار است)

باشگاهی

سانتوس
 • Campeonato Paulista 2010، 2011، 2012
 • جام حذفی برزیل 2010
 • کوپا لیبرتادورس 2011

ملی

 • مسابقات قهرمانی جوانان آمریکا جنوبی 2011
 • مدال نقره المپیک 2012
 • قهرمانی جام کنفدراسیون ها 2013

فردی

 • بهترین بازیکن مسابقات قهرمانی جوانان آمریکا جنوبی 2011
 • بهترین بازیکن کوپا لیبرتادورس 2011
 • بهترین بازیکن Sudamericana Recopa 2012
 • بازیکن جوان سال : 2011
 • کفش طلا 2010، 2011، 2012 ( بیشترین گل در همه رقابت در برزیل)
 • بهترین گلزن جام حذفی برزیل 2010
 • بهترین گلزن جوانان قهرمانی آمریکای جنوبی 2011
 • بهترین گلزن مسابقات قهرمانی 2012
 • بهترین گلزن کوپا لیبرتادورس 2012
 • بهترین بازیکن جام کنفدراسیون ها 2013طبقه بندی: بازیکنان خارجی، 

تاریخ : شنبه 8 تیر 1392 | 09:44 ق.ظ | نویسنده : javad radpour

استیون بیت‌آشور (به انگلیسیSteven Beitashour)‏ زاده ۳۰ ژانویه ۱۹۸۷ در سان‌خوزه،[۱] بازیکن حرفه‌ای ایرانی آمریکایی[۲] فوتبال که در تیم باشگاهیسن‌خوزه ارت‌کویکز در لیگ برتر فوتبال آمریکا توپ می‌زند. خانواده استیون بیت‌آشور ایرانی هستند.[۲][۳] وی از طرف پدری یک مسیحی ایرانی آشوری‌تبار و از طرف مادری یک مسلمان ایرانی است.[۳]

وی در مصاحبه‌ای به سال ۲۰۱۱ میلادی اظهار داشت:[۴]

«پدر من مسیحی و مادر من مسلمان است، پس من از هردو هستم و به تمامی سنت‌های والدینم احترام می‌گذارم؛ طوری که آنان مرا به زور به دین خود فرانخوانده‌اند، ما تمام آداب و رسوم مسلمانان به مانند ماه مبارک رمضان که الان در این ماه هستیم و سنت‌های ایرانیان نظیر عیدنوروز را ادا می‌کنیم »

پس از انتخاب کارلوس کی‌روش به عنوان مربی تیم ملی فوتبال ایران، بیت‌آشور نیز از جمله ایرانیان زاده خارج بود که نظر وی را جلب کردند. در ژوئن ۲۰۱۲ خبرهایی از دعوت بیت‌آشور به ایران و بازی در تیم ملی به گوش رسید که موضوعات سیاسی مانع از نهایی شدن این تصمیم شد. پس از مدتی او در اوت ۲۰۱۲ از سوی یورگن کلینزمن به تیم ملی فوتبال آمریکا دعوت شد. کلینزمن بیت‌آشور را بازیکنی دانسته بود که همه‌چیز برای حضور او در تیم ملی آمریکا فراهم شده است، ولی بیت‌آشور دعوت کلینزمن را رد کرد. او در اکتبر ۲۰۱۳ به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شد.[۵]

ستیون بیت‌آشور
Steven Beitashour at Union at Earthquakes 2010-09-15 2.JPG
شناسنامه
نام کاملاستیون بیت‌آشور
زادروز۱ فوریهٔ ۱۹۸۷ ‏(۲۶ سال)
زادگاهسان‌خوزه، کالیفرنیا، آمریکا
قد۵ پا ۱۰ اینچ (۱٫۷۸ متر)
پستمدافع
اطلاعات باشگاهی
باشگاه کنونیسن‌خوزه ارت‌کویکز
شمارهٔ پیراهن۳۳
باشگاه‌های جوانان
۲۰۰۵–۲۰۰۹سن دیگو استیت آزتکس
باشگاه‌های حرفه‌ای*
سال‌هاباشگاه‌هابازی(گل)
۲۰۰۷–۲۰۰۸سن خوزه فراگس۹(۲)
۲۰۱۰–سن‌خوزه ارت‌کویکز۷۳(۱)
تیم ملی
‍‍تیم ملی فوتبال ایران
*تعداد بازی‌ها و گل‌ها فقط مربوط به بازی‌های لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ May 6, 2013.
طبقه بندی: بازیکنان خارجی، 

تاریخ : پنجشنبه 6 تیر 1392 | 09:36 ق.ظ | نویسنده : javad radpour

رضا قوچان‌نژاد


رضا قوچان‌نژاد
Reza Ghoochannejhad.jpg
شناسنامه
نام کاملرضا قوچان‌نژاد نورنیا
زادروز۲۰ سپتامبر ۱۹۸۷ ‏(۲۶ سال)
زادگاهمشهد، ایران
قد۱٫۸۰ متر
پستمهاجم نوک
اطلاعات باشگاهی
باشگاه کنونیاستاندارد لیژ
شمارهٔ پیراهن۷
باشگاه‌های جوانان
۲۰۰۰–۲۰۰۳LAC Frisia 1883
۲۰۰۳–۲۰۰۴کامبور
۲۰۰۴–۲۰۰۵هیرنفین
باشگاه‌های حرفه‌ای*
سال‌هاباشگاه‌هابازی(گل)
۲۰۰۵–۲۰۰۹هیرنفین۲(۰)
۲۰۰۶–۲۰۰۷← گو اهد ایگلز (قرضی)۱۳(۴)
۲۰۰۹← امن (قرضی)۱۲(۱)
۲۰۰۹–۲۰۱۰گو اهد ایگلز۱۰(۶)
۲۰۱۰–۲۰۱۱کامبور۳۷(۱۵)
۲۰۱۱–۲۰۱۳سنت ترویدن۳۱(۱۸)
۲۰۱۳–استاندارد لیژ۹(۳)
تیم ملی
۲۰۰۵–۲۰۰۶زیر ۱۹ سال هلند
۲۰۱۲–ایران۷(۵)
*تعداد بازی‌ها و گل‌ها فقط مربوط به بازی‌های لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۳.
‡ آمار بازی‌ها و گل‌های ملی به‌روز شده در تاریخ ‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۳

رضا قوچان‌نژاد با نام کامل رضا قوچان‌نژاد نورنیا (زاده ۲۹ شهریور ۱۳۶۶، مشهد)[۱] بازیکن فوتبال ایرانی-هلندی، شاغل در استاندارد لیژ است که درلیگ برتر بلژیک بازی می‌کند.[۲]

نام مستعار رضا قوچان نژاد در کشور هلند و بلژیک گوچی (Gucci) است وی هم‌چنین سابقه عضویت در تیم زیر ۱۹ ساله‌های هلند را در کارنامه دارد.[۲]قوچان‌نژاد تک‌گل برتری تیم ملی ایران در برابر تیم ملی کره جنوبی را در ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ وارد دروازه کره جنوبی کرد و باعث صعود ایران به جام جهانی ۲۰۱۴برزیل شد.[۳][۴] که گل وی به تیم ملی کره‌جنوبی را مشابه گل خداداد عزیزی به استرالیا نام برده‌شد و در بین جراید و روزنامه‌ها به حماسه‌ساز اولسان معروف گشت.[۵][۶]

وی متولد مشهد است و پدر و مادری مشهدی دارد و در زمان کودکی به همراه خانواده‌اش به هلند مهاجرت کرد. وی در رشته علوم سیاسی نیز مدرک دانشگاهی دارد و همچنین در موسیقی معروف می‌باشد به طوری که از استعداد ذاتی در نواختن ویلن برخوردار است. وی در اظهاراتش از علاقه‌اش به شهر مشهد و تیم ابومسلم گفته‌بود.[۷]زندگی شخصی

وی پسرخاله عقیل اعتمادی، دروازه‌بان اسبق ایرانی-هلندی باشگاه تراکتورسازی است.[۸]

رضا قوچانژاد(گوچی) در بازی ایران-کره جنوبی

حضور در تیم ملی فوتبال ایرانادامه مطلب

طبقه بندی: بازیکنان خارجی، 

تاریخ : جمعه 28 مرداد 1390 | 07:07 ب.ظ | نویسنده : ali radpour
نام: باشگاه ورزشی رئال مادرید

http://farspic.net/wp-content/uploads/001351.jpg

Logo Real Madrid.svg
نام کامل باشگاه باشگاه فوتبال رئال مادرید (Real Madrid Club de Fútbol)
تاریخ تأسیس ۶ مارس ۱۹۰۲
نام ورزشگاه سانتیاگو برنابئو
(گنجایش: ۸۰٫۳۵۴)
مدیرعامل فلورنتینو پرز پرچم آرژانتین
سرمربی ژوزه مورینیو پرچم پرتغال
لیگ لالیگا
آدرس اینترنتی http://www.realmadrid.com
افتخارات لالیگا: ۳۱ بار، اولین بار در سال (۳۲-۱۹۳۱) و آخرین بار در فصل (۲۰۰۷-۲۰۰۸)
جام حذفی: ۱۷ بار، اولین بار (۵-۱۹۰۴) آخرین بار در فصل (۹۳-۱۹۹۲)
اروپایی: قهرمان جام قهرمانی اروپا: (لیگ قهرمانان ۹ بار)، اولین بار در فصل (۵۶-۱۹۵۵)، آخرین بار در فصل (۲۰۰۲-۲۰۰۱) قهرمان جام یوفا: ۲ بار در سال‌های (۸۶-۱۹۸۵) و (۸۵-۱۹۸۴)
بین قاره‌ای: ۳ بار در سال‌های (۲۰۰۰-۱۹۶۰)

Kit left arm rmcf1011h.png
Team colours
Kit body rmcf1011h.png
Team colours
Kit right arm rmcf1011h.png
Team colours
Kit shorts adidasonwhite.png
Team colours
Kit socks rmcf1011h.png
Team colours
لباس اول
Kit left arm 3 stripes cut.png
Team colours
Kit body rmcf1011a.png
Team colours
Kit right arm 3 stripes cut.png
Team colours
Kit shorts adidaswhite.png
Team colours
Kit socks 3 stripes white.png
Team colours
لباس دوم
Kit left arm rmcf1011t.png
Team colours
Kit body realmadrid32010.png
Team colours
Kit right arm rmcf1011t.png
Team colours
Kit shorts adidaswhite.png
Team colours
Kit socks 3 stripes white.png
Team colours
لباس سوم

باشگاه رئال مادرید یک باشگاه فوتبال حرفه‌ای اسپانیایی است.

                                                                                                                                                                            
تاسیس: 6 مارس 1906
ورزشگاه: سانتیاگو برنابئو - مادرید
رییس: رامون كالدرون
سرمربی:‌ مورینیو

باشگاه رئال مادرید یك باشگاه حرفه‌ای فوتبال است كه در مادرید، پایتخت اسپانیا واقع شده است.
این باشگاه در سال 1902 تاسیس شد و یكی از پرافتخارترین باشگاه‌های فوتبال در قرن بیستم به شمار می‌رود. آنها در تاریخ پرافتخار خود 30 بار قهرمان لالیگا شده‌اند، هفده بار جام حذفی اسپانیا را فتح كرده‌اند و نه بار نیز لیگ قهرمانان اروپا (كه ركوردی به شمار می‌رود) را به خانه برده‌اند.

طی مراسمی كه در 23 دسامبر سال 2000 برگزار شد، رئال به عنوان بهترین باشگاه قرن بیستم انتخاب شد. آنها پرافتخارترین باشگاه در بازی‌های اروپایی هستند. 9 بار قهرمانی در لیگ قهرمانان و 2 بار قهرمانی در جام یوفا. تنها جام اروپایی كه آنها موفق به فتح آن نشده‌اند، جام در جام اروپا بود (كه اكنون دیگر برگزار نمی‌شود).
آنها دو بار به فینال این رقابت‌ها راه یافتند ولی هر دو بار مغلوب شدند. رئال سال 1971 دو بر یك مغلوب چلسی شد و در سال 1983 نیز دو بر یك بازی را به آبردین اسكاتلند واگذار كرد. در آن سال هدایت آبردین را الكس فرگوسن بر عهده داشت.
بر اساس مطالعات دانشگاه هاروارد در سال 2007، باشگاه رئال مادرید عنوان بزرگ‌ترین، مردمی‌ترین و ثروتمندترین باشگاه دنیا را از آن خود كرده است.

پایه‌ی اولیه‌ی این باشگاه در سال 1895 شكل گرفت، جایی كه یك سری از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، موسسه‌ای به نام موسسه‌ی آموزشی آزاد تاسیس كردند و روزهای یكشنبه در منطقه‌ی "مونك لوا" به بازی فوتبال پرداختند. در سال 1900 این موسسه به دو بخش "باشگاه اسپانیایی مادرید" و "باشگاه جدید فوتبال مادرید" تقسیم شد. باشگاه دوم در سال 1902 بار دیگر تقسیم شد. نخستین رییس باشگاه "جولیان پالا سیوس" بود كه پس از تقسیم‌بندی باشگاه در سال 1902 جای خود را به "خوان پادروس روبیو" داد.
نخستین جام كسب شده توسط رئال مادرید، سه سال پس از تاسیس باشگاه و در سال 1905 بود جایی كه آنها در ورزشگاه "چامارتین" قهرمان جام حذفی اسپانیا شدند.
آنها در سال 1912 به زمین "كامپورز" نقل مكان كردند و در سال 1920 بود كه نام باشگاه به رئال مادرید تغییر كرد. دلیل این امر نامی بود كه پادشاه اسپانیا به رئالی‌ها داده بود. اصل این نام از اسم Royal گرفته شده است.

"سانتیاگو برنابئو یسته" در سال 1945 ریاست باشگاه را به عهده گرفت. در زمان مدیریت او ورزشگاه رئال كه در جریان جنگ‌های داخلی اسپانیا تخریب شده بود، بازسازی شد. همچنین در سال 1953 باشگاه رئال سیاست به خدمت گرفتن بازیكنان خوب خارجی را در پیش گرفت و "آلفردو دی استفانو" را به خدمت گرفت. رئال از نخستین باشگاه‌هایی بود كه بازیكنانی با چند ملیت در تركیب خود داشت.
سال 1955 بود كه به همت "گابریل هانوت" نویسنده‌ی ورزشی نشریه‌ی "اكیپ" فرانسه و هم اندیشی ورزشی‌نویسان كشورهای اسپانیا، پرتغال و ایتالیا، مسابقاتی كه امروزه به عنوان "لیگ قهرمانان" شناخته می‌شود، راه‌آندازی شد.
در زمان مدیریت برنابئو بود كه رئال مادرید پنج بار متوالی در بین سال‌های 1956 تا 1960 قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شد. یكی از فینال‌های به یاد ماندنی جام باشگاه‌ها در سال 1960 رقم خورد، جایی كه رئالی‌ها با نتیجه‌ی عجیب هفت بر سه اینتراخت فرانكفورت را در همپدون پارك اسكاتلند شكست دادند. آنها در سال 1966 نیز دو بر یك پارتیزان بلگراد را مغلوب كردند تا بار دیگر قهرمان اروپا شوند.

رئالی‌ها سال‌های 1962 و 1964 نیز نایب قهرمان اروپا شدند تا سال‌های طلایی رئال در دهه‌های 50 و 60 میلادی رقم بخورد.
پس از یك دوره افت كوتاه مدت در سال‌های ابتدایی دهه 80، رئالی‌ها در نیمه‌ی دوم دهه‌ی 80، دو بار پیاپی قهرمان یوفا شدند و پنج سال متوالی لالیگا را فتح كردند.
سال 1996، "لورنزو سانز" رییس وقت رئال مادرید، فابیو كاپلو را به برنابئو آورد. كاپلو نیز روبرتو كارلوس، پدراگ میاتوویچ، داور شوكر و كلارنس سیدورف را به رئال آورد. بازیكنانی چون رائول، فرناندو هیرو و فرناندو ردوندو نیز در تركیب رئال حضور داشتند تا با اضافه شدن نفرات جدید، رئال به یك تیم رویایی تبدیل شود.
با اضافه شدن "فرناندو مورینتس" به خط حمله‌ی رئال در سال 97، این تیم سال بعد از آن توانست به 32 سال حسرت برای به دست آوردن قهرمانی اروپا پایان دهد و با "یوپ هاینكس" سرمربی جدیدش قهرمان اروپا شود. آنها در فینال و با تك گل «میاتوویچ» یوونتوس را مغلوب كردند.

جولای 2000 زمانی بود كه فلورنتینو پرس بر صندلی ریاست باشگاه تكیه زد تا دوران جدیدی در تاریخ رئال رقم بخورد. عده‌ای وعده‌ی آوردن "لوئیس فیگو" به رئال مادرید را دلیل اساسی ریاست "پرس" در رئال می‌دانند ولی با تمام این حرف‌ها او به قولش عمل كرد و "لوئیس فیگو" را از تیم رقیب، یعنی بارسلونا به مادرید آورد. "پرس" در سال‌های بعد با شكستن ركورد نقل و انتقالات، زیدان را از یوونتوس به خدمت گرفت و رونالدو را از چنگ اینتر درآورد. دیوید بكام دیگر ستاره‌ای بود كه رئالی‌ها به خدمت گرفتند تا لقب كهكشانی‌ها را از آن خود كنند.
سال‌های 2002 و 2004 قهرمان اروپا شدند و فصل 2003 نیز قهرمانی لالیگا را از آن خود كردند تا هواداران رئال با طعنه به بارسلونای افت كرده نگاه كنند.
اما سال 2003 خط پایانی برای افتخارآفرینی‌های رئال بود و آنها تا سه سال نتوانستند هیچ جامی را به دست آوردند تا این كه "رامون كالدرون" رییس باشگاه شد. او بلافاصله "فابیو كاپلو" را برای دومین بار به مادرید آورد و "پدراگ میاتوویچ" را به عنوان مدیر ورزش رئال انتخاب كرد. بسیاری انتخاب كاپلو را تصمیم درستی قلمداد نكردند ولی كاپلو طی فصل دراماتیك توانست به قحطی جام در رئال پایان دهد تا بار دیگر خود را به عنوان یك قهرمان معرفی كند.
در پایان فصل كاپلو با بی‌مهری اخراج شد و "برند شوستر" سرمربی آلمانی ختافه جای او را گرفت. شوستر در نخستین تجربه‌ی مربیگری در رئال در دیدار سوپر كاپ اسپانیا با نتیجه‌ی پنج بر سه مغلوب سویا شد.

نخستین رییس باشگاه: جولین پالا سیوس 1902- 1900
پرافتخارترین مربی: میگوئل مونز 14 جام
طولانی‌ترین زمان مری‌گری: آرتور جانسون 1920 - 1910
كوتاه‌ترین زمان ریاست: فرناندو مارتین فوریه 2006 تا آوریل 2006
تعداد قهرمانی در لالیگا: 31
نایب قهرمانی لالیگا: 18
قهرمانی در جام حذفی: 18
نایب قهرمانی جام حذفی: 19
سوپر كاپ اسپانیا: 8
نایب قهرمان سوپر كاپ: 3
قهرمانی لیگ قهرمانان: 9
نایب قهرمان لیگ قهرمانان:3
جام بین قاره‌ای: 3
نایب قهرمان جام بین قاره‌ای: 2
قهرمان جام یوفا: 2
نایب قهرمان جام در جام اروپا:2
قهرمان سوپر كاپ اروپا: 1
نایب قهرمان سوپر كاپ: 2
قهرمانی جام لاتین: 2
قهرمان جام مریت فیفا:1
ادامه مطلب

طبقه بندی: تیم های باشگاهی، 

تاریخ : پنجشنبه 2 تیر 1390 | 12:23 ب.ظ | نویسنده : ali radpour

داستان از سال ۱۹۰۰ میلادی و با فرانتس جان شروع شد؛ یكی برلینی و هجده تن دیگر كه نخستین بازیكنان تاریخ باشگاه به حساب می آیند. در سال ۱۹۰۷ بود كه شیرازه یك تیم واقعی شكل گرفت زمانی كه قرمزهای بایرن به زمین اختصاصی خود در مونیخ و در خیابان لئوپولدگام نهادند. تیم رقیب محلی یعنی اف ث واكر در روز افتتاحیه با باخت هشت بر یك بدرقه شد و حساب كار دستش آمد. بایرن در سطح شهر مونیخ به یك تیم پرطرفدار تبدیل شد و اوج موفقیت آنها به سال ۱۹۱۰ برمی گردد، آنها در آن سال قهرمان منطقه شرق آلمان شدند. در سال پس از آن نیز بایرنی ها از عنوان خود بدون تحمل حتی یك شكست دفاع كردند. پس از آن یكی از بازیكنان به تیم ملی دعوت شد و این نشان پیشرفت خوب تیم بود. ماكس گابلونسكی نخستین بازیكنی بود كه پیراهن تیم ملی را بر تن كرد و در شانزدهم فوریه ۱۹۱۶ برابر بلژیك به میدان رفت. پس از آن همه چیز به سرعت پیش رفت و در سال ۱۹۲۰ بایرن با بیش از هفتصد عضو تبدیل به بزرگترین باشگاه مونیخ شد، یعنی دقیقا همان چیزی كه امروز هست. در سال ۱۹۲۶ تیم قهرمان منطقه جنوب آلمان شد و در سال ۱۹۳۲ نخستین قهرمانی اش در آلمان را جشن گرفت.

 دوران بازسازی و احیاء ۱۹۶۷

پس از دوران تأسف انگیز و فاجعه بار جنگ جهانی دوم، فوتبال نیز نیاز به دورانی برای بازسازی داشت. تنها نه سال طول كشید تا با قهرمانی آلمانها در جام جهانی ۱۹۵۴ سوئیس آنهم به صورتی معجزه آسا شادی دوباره سراسر آلمان را فرا بگیرد و امید به رگهای مردم این كشور باز گردد. تیم زپ هربرگر برای نخستین بار آلمان را فاتح جام جهانی كرد. آنها در دیدار نهایی موفق شدند تیم قدرتمند مجارستان را در حالیكه دو بر صفر پیش بود، سه بر دو شكست دهند. این موفقیت تنها برای یك آلمانی زیاد خوشایند نبود و آنهم ژاكوب استرتیل بود كه باید نظاره گر بازی فرتیزوالتر می شد و نمی توانست به عنوان یار اصلی وارد میدان شود. در آن زمان او كاپیتان تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان بود. اما بعدها مشخص شد كه این یك استثناء بود كه تیم ملی آلمان بدون بازیكنان بایرن به موفقیت دست پیدا كند. لیگ های منطقه ای آلمان تا سال ۱۹۶۳ بیشتر ادامه نیافت و در همین سال بود كه بوندس لیگا، لیگ جدید آلمان شكل گرفت، اما بایرن اجازه حضور در نخستین دوره این لیگ را پیدا نكرد. نخستین مربی بایرن در شروع دوران طلائی اش كسی نبود جز تشیك كایكوفسكی. بایرن از سال ۱۹۶۴ وارد دوران تازه ای شد كه همواره با نام یك نفر عجین است، فرانتس بكن باوئر. البته بازیكنان بزرگ دیگری مثل گرهارد مولر، زپ مایرو اولی هوینس نیز در این مهم او را یاری دادند ولی هسته مركزی تفكر و راهبردی آنها خود او بود.
 
سالهای طلائی ۱۹۷۶ _ ۱۹۶۸
 
در سال ۱۹۶۸ مربیگری تیم به برانكوزپك واگذار شد. بایرن یكسال بعد موفق به كسب هر دو جام معتبر آلمان شد آنهم با اقتدار. آنها با اختلاف هشت امتیاز نسبت به آلمانیا آخن به مقام قهرمانی بوندس لیگا رسیدند و در دیدار نهایی جام حذفی نیز شالكه را شكست دادند. اما در سالهای ۱۹۷۱ و ۱۹۷۰ رقیب همشهری رقابتی شانه به شانه را با آنها آغاز كرد و سرانجام مونشن گلادباخ بود كه دو سال پیاپی فاتح بوندس لیگا شد. در سال ۱۹۷۲ بایرن باز هم جام را پس گرفت و این بار با مربی جدید یعنی اودولاتك در ورزشگاه تازه تأسیس المپیك مونیخ بازی هایش را انجام می داد. این تنها موفقیت تیم نبود. گردمولر سانتر فوروارد بایرن و تیم ملی آلمان با بدست آوردن ركورد اعجاب انگیز چهل گل به عنوان آقای گلی بوندس لیگا دست یافت.
در این سال بایرن ركورد دیگری نیز بدست آورد یعنی با سیزده امتیازاختلاف قهرمان بوندس لیگا شد و واضح بود كه با این اقتدار فاتح جام اتحادیه آلمان نیز خواهد شد. كلن دیگر قربانی بایرن بود كه در وقت اضافه با نتیجه دو بر یك در این جام مغلوب باواریایی ها شد. اودولاتك دو قهرمانی دیگر در بوندس لیگا را نیز به افتخارات بایرن افزود و پس از آن مهمترین افتخار بایرن تا آن زمان را كسب كرد. قهرمانی جام باشگاههای اروپا. در آن بازی مونیخی ها تا آخرین دقیقه وقت اضافه یك بر صفر از اتلتیكو مادرید عقب بودند اما شوارتزن بك بازی را در آخرین لحظات به تساوی كشاند تا بنا به قوانین آن زمان بازی تكرار شود. در بازی تكراری یاران بكن باوئر با گل های گردمولر و اولی هوینس (هر كدام دو گل) به پیروزی رسیدند و برای نخستین بار فاتح جام باشگاههای اروپا شدند.
در همین سال آلمان با غلبه بر هلند و یوهان كرویف در ورزشگاه المپیك مونیخ برای دومین بار فاتح جام جهانی شد. تیم ملی آلمان با حضور چند بازیكن مونیخی از جمله فرانتس بكن باوئر، شوارتزن بك، گردمولر، پل برایتنر و اولی هوینس و با گل هایی كه دو تن از آنان یعنی برایتنر كه از روی ضربه پنالتی بدست آمد و گل فراموش نشدنی گردمولر به این مهم دست یافت.
سال بعد یعنی ۱۹۷۵ باواریایی ها باز هم فاتح باشگاههای اروپا شدند. آنها در دیدار فینال دو بر صفر لیدز را مغلوب كردند، اما كار به همین جا ختم نشد. بایرنی ها برای سومین سال پیاپی باز هم فاتح جام باشگاههای اروپا شدند و این بار با شكست یك بر صفر سنت اتی ین در شهر گلاسگوی اسكاتلند. آنها در همین سال برای نخستین بار با شكست بلو هوریزنته فاتح جام بین قاره ای شدند. اما اینها آخرین فتوحات بایرن در قرن گذشته نبودند.
تغییرات و شروعی تازه ۱۹۹۰-۱۹۷۷
 
 
سال ۱۹۷۷ شروع دوران تغییر و تحول و بدون جام بود. فرانتس بكن باوئر، موقتاً از باشگاه خداحافظی كرد و راهی كاسموس نیویورك شد كه در لیگ آمریكا بازی می كرد. به همراه او گرد مولر نیز راهی آمریكا شد تا در فورت لاودردال بازی كند. در سال ۱۹۷۹ اولی هوینس تنها با بیست و هفت سال سن در پی یك مصدومیت شدید به عنوان مدیر فنی مشغول به كار شد. او جانشین روبرت شاون شد كه مشاور بكن باوئر بود. پال سرانی جای جیولالوران شد و رئیس باشگاه، نودكر نیز به خاطر عدم استقبال از ماكس مركل مربی لیون برای جانشینی لوران، این باشگاه را ترك كرد. رئیس جدید باشگاه ویلی اوهافمن نام داشت، اما دوران بهتری در راه بود. در سال ۱۹۸۰زوج برایتنر و رومینگه كه به براتینیگه مشهور شده بودند پس از شش سال قهرمانی را به بایرن بازگرداندند و این تیم فاتح بوندس لیگا شد.
سال بعد باز هم بایرن این عنوان را تكرار كرد و جالب این كه در هر دو سال، هامبورگ، اشتوتگارت و كایزرسلاترن دوم، سوم و چهارم شدند. سال ۱۹۸۲ بایرن فاتح آن بازی معروف در جام حذفی شد. در فینال جام حذفی آنها در حالی دو بر صفر عقب بودند، چهار بر دو پیروز شدند و اتفاق جالب این بود كه دیتر هوینس با سرشكسته تا پایان بازی ادامه داد و حتی موفق شد یكی از گل ها را به ثمر برساند. باواریایی ها در این سال حتی به فینال جام باشگاههای اروپا رسیدند ولی در نهایت شایستگی یك بر صفر مغلوب استون ویلا شدند.
در جام جهانی ۱۹۸۲ اسپانیا، آلمان به دیدار نهایی راه یافت اما در نهایت سه بر یك مغلوب ایتالیا شد. در آن دیدار پل برایتنر تنها گل ژرمن ها را به ثمر رساند تا تنها بازیكن تاریخ آلمان باشد كه در دو دیدار موفق شده گلی به ثمر برساند.
 
پیش به سوی هزاره جدید ۱۹۹۹-۱۹۹۱
 
 
با رفتن یوپ هینكس در فصل ۹۲-،۱۹۹۱ سورن لربی جای او را گرفت، اما این برای بایرن فایده ای نداشت و او نیز بایرن را ترك كرد تا اریش ریبك جای او را بگیرد. فرانتس بكن باوئر و كارل هاینزرومینیگه ابراز تمایل كردند تا به تیم كمك كنند. در فصل ۹۴-۱۹۹۳ قیصر پا به عرصه گذاشت و خود به جای ریبك، مربیگری تیم را بر عهده گرفت تا بایرن را به قهرمانی بوندس لیگا برساند. پس از آن دوران تراپ فرا رسید و با وجود این كه او محبوب هواداران و رسانه ها بود، نتوانست موفقیتی كه پیش بینی می شد را برای بایرن به ارمغان آورد.
تیم در فصل ۹۵-۱۹۹۴ در جای ششم ایستاد و در نیمه نهایی جام قهرمانان مغلوب آژاكس شد. تراپ اخراج شد و اتوره هاگل جای او را گرفت و ستارگانی چون یورگن كلینزمن، آندریاس هرتزوگ و سیریاكو اسفورتزا را به تیم آورد، اما او نیز در میانه فصل مجبور به ترك باشگاه شد و باز هم فرانتس زمام امور را به دست گرفت. آنها به دیدار نیمه نهایی جام یوفا كه هرگز آن را فتح نكرده بودند رسیدند و زمانی كه در المپیك مونیخ دو بر دو با بارسلون مساوی كردند همه فكر كردند كه دوران قیصر و بایرن به سر رسیده و كار این تیم تمام است اما این طور نشد. در شانزدهم آوریل ۱۹۹۶ بایرن با دو گل دیرهنگام ماركوس بابل و ویتزك در نیوكمپ موفق به شكست بارسلون شد و به دیدار نهایی راه یافت. هواداران مونیخ هنوز هم راجع به آن روز صحبت می كنند و از آن با لذت یاد می كنند.
در بازی نهایی جام یوفا بایرن در مجموع بازی های رفت و برگشت، پنج بر یك بوردوی فرانسه را كه ستارگانی چون زیدان و لیزارازو را در اختیار داشت، شكست داد و برای نخستین بار فاتح این جام شد كه جز معدود تیم هایی باشد كه هر سه جام معتبر اروپایی را فتح كرده و جالب این كه چند سال بعد این جام با جام برندگان جام اروپا ادغام شد و وجود خارجی نداشت. در سال ۱۹۹۷ تراپ باز هم به بایرن ملحق شد و در طول دو سالی كه در آنجا بود یك قهرمانی بوندس لیگا و یك جام حذفی برای بایرن به ارمغان آورد. پس از او مربی موفق دورتموند، اوتمار هیتزفلد به تیم آمد و به ركورد جاودانه پانزده برد پیاپی در بوندس لیگا دست یافت. بایرن به همراه هیتزفلد تا فتح جام قهرمانان پیش رفت ولی در دیدار نهایی با دو گل لحظات پایانی شرینگهام و سولشیائر دو بر یك مغلوب منچستر خوش شانس شد و نتوانست این جام را پس از بیست و سه سال بار دیگر فتح كنند.
 
سالهای هیجان، شور و افتخار ۲۰۰۳-۲۰۰۰
 
 
در فصل ۲۰۰۱-۲۰۰۰ بایرن انتقام خود را از رئال و منچستر گرفت و در دیدارهای یك چهارم و نهایی با اقتدار آنها را شكست داد و در نهایت با شكست والنسیا در میلان پس از بیست و پنج سال با شایستگی فاتح لیگ قهرمانان شد. ابتدای این دوره سال خداحافظی لوتارماتیوس از بایرن بود كه در دقیقه نود بازی برابر رئال مادرید در حالی كه بایرن چهار بر یك پیش بود از مونیخ خداحافظی كرد.
اوتمار هیتزفلد به عنوان یكی از پرافتخارترین مربیان باشگاه به شمار می رود زیرا او موفق شد چهار عنوان قهرمانی بوندس لیگا، سه مقام قهرمانی جام حذفی آلمان و یك لیگ قهرمانان را فتح كند.


شكارچیان عصر تازه بایرن مونیخ


بایرن مونیخ امیدوار است پیوستن لوكار تونی ایتالیایی و فرانك ریبه ری فرانسوی به این باشگاه موجب اوجگیری مجدد این تیم معروف فوتبال آلمان شود و خود این مهاجمان معروف نیز مدعی اند كه تنها برای چنین امری به باواریا آمده اند و این كار را امكان پذیر خواهند كرد و در فصلی كه بایرن بدون سالی حمیدزیچ، علی كریمی و پیزارو تجربه خواهد كرد، به شكار جام ها خواهند پرداخت.ریبه ری ۲۵ ساله كه در ۳ سال اخیر در باشگاه المپیك مارسی فرانسه بازی های خوبی را انجام داده و با درخشش در جام جهانی سال پیش به یك پدیده بدل شده بود، در ازای ۲۵ میلیون یورو به آلیانز اره نا آمده است تا به گران ترین بازیكن و كلان ترین خرید در تاریخ حیات باشگاه بایرن تبدیل شود. لوكاتونی ۳۱ ساله هم كه با جدایی از فیورنتینا به سمت آلمان پر كشیده، روی دست بایرنی ها حدود ۱۱ میلیون یورو خرج گذاشته است. تصویر فعلی موجود در آلمان بر این پایه استوار است كه آمدن این دو بازیكن گلزن و فنی می تواند كارایی و طراوتی را برای بایرن به ارمغان بیاورد كه در بیشتر زمان ها در فصل گذشته فاقد آن بود و به همین خاطر نیز امكان فتح هر جامی را از دست داد.
كارشناسان معتقدند از زمانی كه میشائیل بالاك به چلسی كوچ كرد، عوامل قدرت و فرماندهی ( و تا حدی هم خلاقیت) در مركز خط میانی بایرنی ها كاهش یافت و لی حالا كه ریبه ری به مونیخ می آید، شاید قسمتی از این نقیصه جبران شود. بایرنی ها باید نگران جدا شدن اوون هارگریوز انگلیسی هم از جمع نفرات خود باشند، زیرا او نیز در ازای ۱۷ میلیون پوند به منچستر یونایتد كوچ كرده است، اما اگر به حرف های خود ریبه ری رجوع كنیم او جز امیدواری و دستاوردهای مثبت چیزی را در افق پیش رو برای مونیخ ها نمی بیند. او كه قرار دادی ۴ ساله با بایرنی ها بسته است. می گوید:«بایرن یك باشگاه آرزومند و قوی و صاحب نظام تشكیلاتی قدرتمندی است و برای استخدام من كارهای زیادی را صورت داد و در نتیجه جا داشت كه من هم با آنان همسو شوم. در یك سال اخیر من در مسابقه های مهمی حضور یافته ام كه فینال جام جهانی ۲۰۰۶ و دیدار پایانی جام حذفی فرانسه نمونه های روشن آن بوده اند. در هر دو فینال ما بازنده شدیم. اما من بدبین نیستم و به مونیخ آمده ام تا صاحب افتخارات و جام هایی بزرگ بشوم و فكر می كنم كه به این خواست و هدف خود نیز خواهم رسید. این پایه و لازمه كارنامه هر ورزشكار معروفی است و اگر می خواهید اوج بگیرید، باید چنین باشید.»طبقه بندی: تیم های باشگاهی، 

تعداد کل صفحات : 13 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  

 • تلفن کوتاه
 • بازیچه
 • کارت شارژ همراه اول
 • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات