نیم فصل اول لیگ برتر دهم:


هفته اول:
سه‌شنبه - 05/05/89


* ذوب آهن اصفهان - پیکان قزوین
* فولادخوزستان - استیل آذین تهران
* پاس همدان - مس کرمان
* پرسپولیس تهران - تراکتورسازی تبریز
* راه آهن شهرری - سپاهان اصفهان
* شهرداری تبریز - استقلال تهران
* ملوان بندرانزلی - نفت تهران
* شاهین بوشهر - (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
* سایپا کرج - صبای قم

هفته دوم:
یکشنبه - 10/05/89


* استقلال تهران - فولادخوزستان
* (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) - سایپا کرج
* استیل آذین تهران - پاس همدان
* صبای قم - پرسپولیس تهران
* تراکتورسازی تبریز - راه آهن شهرری
* نفت تهران - شهرداری تبریز
* پیکان قزوین - شاهین بوشهر
* مس کرمان - ذوب آهن اصفهان
* سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی

هفته سوم:
جمعه - 15/05/89


* فولادخوزستان - سپاهان اصفهان
* پرسپولیس تهران - سایپا کرج
* استیل آذین تهران - نفت تهران
* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران
* راه آهن شهرری - (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
* شاهین بوشهر - صبای قم
* ملوان بندرانزلی - مس کرمان
* پاس همدان - پیکان قزوین
* تراکتورسازی تبریز - شهرداری تبریز

هفته چهارم:
جمعه - 22/05/89


* نفت تهران - فولادخوزستان
* سایپا کرج - ذوب آهن اصفهان
* استقلال تهران - استیل آذین تهران
* (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) - پرسپولیس تهران
* صبای قم - راه آهن شهرری
* نفت تهران - فولادخوزستان
* سپاهان اصفهان - شاهین بوشهر
* مس کرمان - شهرداری تبریز
* پیکان قزوین - ملوان بندرانزلی

هفته پنجم:
سه‌شنبه - 26/05/89

* فولادخوزستان - صبای قم
* ملوان بندرانزلی - سایپا کرج
* استیل آذین تهران - مس کرمان
* استقلال تهران - پیکان قزوین
* راه آهن شهرری - پرسپولیس تهران
* پاس همدان - نفت تهران
* شاهین بوشهر - تراکتورسازی تبریز
* شهرداری تبریز - (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
* ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان

هفته ششم:
یکشنبه - 31/05/89


* مس کرمان - فولادخوزستان
* سایپا کرج - راه آهن شهرری
* پیکان قزوین - استیل آذین تهران
* نفت تهران - استقلال تهران
* پرسپولیس تهران - شاهین بوشهر
* (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) - ذوب آهن اصفهان
* سپاهان اصفهان - پاس همدان
* صبای قم - شهرداری تبریز
* تراکتورسازی تبریز - ملوان بندرانزلی

هفته هفتم:
جمعه - 05/06/89

* فولاد خوزستان - پرسپولیس تهران
* استقلال تهران - سپاهان اصفهان
* پاس همدان - سایپا کرج
* استیل آذین تهران - تراکتورسازی تبریز
* شاهین بوشهر - راه آهن شهرری
* نفت تهران - مس کرمان
* ملوان بندرانزلی - (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
* شهرداری تبریز - پیکان قزوین
* ذوب آهن اصفهان - صبای قم

هفته هشتم:
جمعه - 19/06/89


* (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) - فولاد خوزستان
* سایپا کرج - شاهین بوشهر
* پرسپولیس تهران - پاس همدان
* صبای قم - استیل آذین
* مس کرمان - استقلال تهران
* راه آهن شهرری - ملوان بندرانزلی
* پیکان قزوین - نفت تهران
* تراکتورسازی تبریز - ذوب آهن اصفهان
* سپاهان اصفهان - شهرداری تبریز

هفته نهم:
جمعه - 26/06/89


* فولادخوزستان - پیکان قزوین
* استقلال تهران - سایپا کرج
* شهرداری تبریز - پرسپولیس تهران
* استیل آذین تهران - (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
* ذوب آهن اصفهان - راه آهن شهرری
* نفت تهران - سپاهان اصفهان
* پاس همدان - صبای قم
* مس کرمان - تراکتورسازی تبریز
* ملوان بندرانزلی - شاهین بوشهر

هفته دهم:
جمعه - 23/07/89


* راه آهن شهرری - فولاد خوزستان
* سایپا کرج - شهرداری تبریز
* سپاهان اصفهان - استیل آذین تهران
* پرسپولیس تهران - ملوان بندرانزلی
* صبای قم - استقلال تهران
* تراکتورسازی تبریز - نفت تهران
* شاهین بوشهر - ذوب آهن اصفهان
* پیکان قزوین - مس کرمان
* (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) - پاس همدان

هفته یازدهم:
جمعه - 30/07/89


* فولادخوزستان - تراکتورسازی تبریز
* استیل آذین تهران - سایپا کرج
* استقلال تهران - پرسپولیس تهران
* شهرداری تبریز - راه آهن شهرری
* نفت تهران - صبای قم
* پاس همدان - شاهین بوشهر
* مس کرمان - (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
* ذوب آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی
* پیکان قزوین - سپاهان اصفهان

هفته دوازدهم:
سه‌شنبه - 04/08/89


* سایپا کرج - فولاد خوزستان
* شاهین بوشهر - استیل آذین تهران
* پرسپولیس تهران - ذوب آهن اصفهان
* تراکتورسازی تبریز - استقلال تهران
* راه آهن شهرری - پاس همدان
* (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) - نفت تهران
* سپاهان اصفهان - مس کرمان
* صبای قم - پیکان قزوین
* ملوان بندرانزلی - شهرداری تبریز

هفته سیزدهم:
یکشنبه - 09/08/89


* نفت تهران - سایپا کرج
* فولاد خوزستان - شاهین بوشهر
* استیل آذین تهران - پرسپولیس تهران
* استقلال تهران - راه آهن شهرری
* مس کرمان - صبای قم
* پاس همدان - ملوان بندرانزلی
* پیکان قزوین - (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
* شهرداری تبریز - ذوب آهن اصفهان
* سپاهان اصفهان - تراکتورسازی تبریز

هفته چهاردهم:
جمعه - 14/08/89


* ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان
* سایپا کرج - مس کرمان
* راه آهن شهرری - استیل آذین
* (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) - استقلال تهران
* پرسپولیس تهران - نفت تهران
* شاهین بوشهر - شهرداری تبریز
* ذوب آهن اصفهان - پاس همدان
* صبای قم - سپاهان اصفهان
* تراکتورسازی تبریز - پیکان قزوین

هفته پانزدهم:
سه‌شنبه - 18/08/89


* پیکان قزوین - سایپا کرج
* مس کرمان - پرسپولیس تهران
* نفت تهران - راه آهن شهرری
* استقلال تهران - شاهین بوشهر
* استیل آذین تهران - ملوان بندرانزلی
* فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان
* شهرداری تبریز - پاس همدان
* سپاهان اصفهان - (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
* صبای قم - تراکتورسازی تبریز

هفته شانزدهم:
یکشنبه - 07/09/89

* پاس همدان - فولاد خوزستان
* شهرداری تبریز - استیل آذین تهران
* ملوان بندرانزلی - استقلال تهران
* ذوب آهن اصفهان - نفت تهران
* شاهین بوشهر - مس کرمان
* راه آهن شهرری - پیکان قزوین
* پرسپولیس تهران - سپاهان اصفهان
* (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) - صبای قم
* سایپا کرج - تراکتورسازی تبریز

هفته هفدهم:
جمعه - 12/09/89


* سپاهان اصفهان - سایپا کرج
* پیکان قزوین - پرسپولیس تهران
* مس کرمان - راه آهن شهرری
* نفت تهران - شاهین بوشهر
* صبای قم - ملوان بندرانزلی
* استیل آذین تهران - ذوب آهن اصفهان
* استقلال تهران - پاس همدان
* فولاد خوزستان - شهرداری تبریز
* تراکتورسازی تبریز - (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)